Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”

27.04.2016

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

НАПРЕДВАМЕ УВЕРЕНО

Първото тримесечие на 2016г. бе особено динамично за осъществяването на дейностите по проект „Психично здраве за социално включване”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическа пространство чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“.
В началото на януари бе подписан анекс към договора, с който срокът за цялостното му приключване се променя от 30.04.2016г. на 30.09.2016г., което създаде условия за по-спокойна и прецизна работа на екипа.
Равносметката на свършеното досега показва, че по-голяма част от предвидените за реализиране дейности са приключили. Напълно е завършен ремонтът на помещенията в които се работи с пациентите по проекта. Битовите условия в Отделението с висока степен на сигурност вече отговарят на Европейските стандарти, обновени са манипулационната, сервизните помещения, болничните стаи. Сесиите с пациенти и техните близки се провеждат в приятна а уютна обстановка. Изцяло е ремонтиран Дневния стационар, сменени са дограмата, осветителните тела, помещенията са боядисани в меки, топли цветове, обновени са сервизните помещения. На третия етаж е направена зала за групови занимания с деца, в която те се чувстват добре и часовете минават неусетно, обогатявайки ги с нови познания и умения за социално включване. Обновените помещения са оборудвани и с нови мебели, доставени са медицинско оборудване, техника, а за децата озвучителна система, телевизор, играчки. Очаква се доставката на меки модули.
Изпълнените към 31.03.2016 г. дейности дават увереност за успешното реализиране на общата цел на проекта – Създаване, апробиране и приложение на Инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания и Методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности.
Инструментариум вече е апробиран на 464 пациенти, а в обучителните модули, съобразени с модулите в инструментариума: „Работа и учене“, „Бит и семейство“, „Общество и социална активност“, „Самообгрижване“ в Програмата за тренинг са проведени 110 сесии за обучение на пациенти и 27 за обучение на близки и роднини, като работата бе прекъсната за два месеца по време на ремонта. Сега тя е възобновена и се очаква броят на включените пациенти, предвиден в проекта, да бъде значително по-голям.
При разработването на Методологията за близо седемте месеца от започването на работата по проекта досега са обхванати 26 деца в 4 групи с по двама водещи. Тренингът на всяка група продължи 3 месеца, веднъж седмично с продължителност на всяка сесия (работилница) 90 мин. Проведени бяха и обучения с родители на деца със специални потребности, целящи повишаване на управленския им капацитет и по-пълноценно разбиране на потребностите и преживяванията на техните деца.
Усилията на екипа за разработване на методологията бяха насочени към развиване и трениране на социални умения като: емпатия, кооперативност, себепознание,асертивност, разпознаване на собствени и чужди емоции, конструктивни стратегии за изразяване на негативни емоции, способности за себепредставяне, умения за справяне с проблемни ситуации. Смело можем да кажем, че задачите в голяма степен бяха постигнати.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Отзивите от родителите са, че децата са идвали с желание на заниманията, защото са се чувстватли разбрани и приети. В групите е наблюдавана промяна в поведението в положителна посока. Едно от децата, ще го наречем момче Л. демонстрира значителни резултати, включително и по време на провеждане на групите. При влизането си в групата беше отхвърлено поради неспособност да зачита границите на другите, неспособност да следва правила и граници, липса на самочувствие. След около 1,5 месеца работа детето подобри регулацията на поведението си, следваше груповите правила, изяви лидерски качества в групата, заяви стремеж да бъде така успешен и извън групата.
Друго дете, момче С. с агресивни прояви в училище и опасност от изключване, към края на курса сподели, че досега му е било трудно да се справя с негативните емоции и преживявания, но сега се опитва да прилага научените по време на работилниците модели и това дава резултат – другите вече не го критикуват, чувства се приет от тях.
Родителите на момиче Н. споделиха, че е станала по-самостоятелна, понижила е дезинхибираните си поведенчески прояви, учителите са забелязали повишаване на концентрацията при работата в клас, а вкъщи е по-спокойна и общуването с нея е по-лесно.
В оставащите месеци методологията ще бъде напълно завършена и оформена като наръчник за ползване в практиката. Ще продължи апробацията на инструментариума и анализа на резултатите, за да бъде завършен и готов за прилагане. Още в края на април започва и обучението на специалисти, които ще ползват методологията и инструментариума в своята работа.
От своя страна ние ще продължим да Ви информираме за реализирането на дейностите по проект „Психично здраве за социално включване“, с постигнатото, с отзивите на участниците и с неговия завършен, уверени, че той ще е успешен.

 

фоаие
Болнична стая
зала за групови занимания
Дневен стационар
Зала за работа с деца
коридор
манипулационна
Манипулационна 2
ОАЛПР