Строителни и монтажни работи в Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС), Дневен стационар (ДС) и Зала за занимания с деца и прилежащи санитарни възли-ет. 3, в сградата на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.

  Наименование/ Предмет : Строителни и монтажни работи в Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС), Дневен стационар (ДС) и Зала за занимания с деца и прилежащи санитарни възли-ет. 3, в сградата на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.
  Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
  Процедура: Публична покана
  Уникален номер на поканата: 9048137
  Документи Можете да изтеглите документите за участие
  Публикувана на: 26.11.2015г.
  Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 07.12.2015г.
  Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
  Телефон: 02/ 939 90 20
  Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
  Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048137
 

Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:

Изтеглете съобщението.pdf

БТА; Вестници: 24 ЧАСА, “СЕГА” АД, Капитал; Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
  Разяснения: ТУК.pdf Можете да изтеглите разясненията, във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: Строителни и монтажни работи в Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС), Дневен стационар (ДС) и Зала за занимания с деца и прилежащи санитарни възли-ет. 3, в сградата на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г. Информация за последно обновяване на публикацията: 04.12.2015г., 16.43ч. от Админ
    Протокол за работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет “Строителни и монтажни работи в Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС), Дневен стационар (ДС) и Зала за занимания с деца и прилежащи санитарни възли-ет. 3, в сградата .pdf
  Договор: Договор.rar  Информация за последно обновяване на публикацията: 12.02.2016г. , 09.57ч. от Админ
  Информация за извършените плащания по договорите Информация за извършените плащания по договорите Януари, Дата и час на качване: 15.02.16г.,14.51ч..pdf
  Друга информация за приключване на договорите

Информация за освобождаване, усвояване и задържане на гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка с публична покана ID 9048137:.jpg 25.04.2016,  16.10 ч. 

Информация за прикючване на договор за обществена поръчка с публична покана ID 9048137:.jpg 25.04.2016,  16.10 ч.