02/2018 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД ” по две обособени позиции

11.01.2018 г. 12:26 ч.

Позиция № 1 „Отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за дежурния персонал на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД”” и

Позиция № 2 „Отпечатване и доставка на ваучери за храна по чл. 209 от ЗКПО и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор”