Управление и контрол | ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „Проф. Н.ШИПКОВЕНСКИ” ЕООД

УПРАВИТЕЛ – управлява лечебното заведение съгласно правомощията му, дадени от закона,
д-р Ана Попова
тел: 02 / 981 60 61
факс: 02 / 981 81 66

КОНТРОЛЬОР, Невена Станчева
ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, Мария Тодорова, тел: 02 / 939 90 30
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, Катя Николова, тел: 02 / 939 90 20
ОРГАНИЗАТОР "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ", Жана Тодорова, тел: 02 / 939 90 37 

Управителят, на основание Закона за лечебните заведения създава следните комисии:
1. Медицински съвет – консултативен орган, който подпомага управителя в неговата дейност.
2. Лечебно – контролна комисия – контролен орган по ефективността и качеството на медицинските дейности и медицинския стандарт по психиатрия.
3. Комисия по вътреболнични инфекции – разработва и контролира план за борба с ВБИ.
4. Комисия по лекарствена политика – определя и контролира провеждането на лекарствената политика в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.
5. Комисия по медицинска етика – разглежда и се произнася по въпроси свързани с етиката при оказване на медицинските дейности, с постъпилите жалби и сигнали.
6. Комисия за надзор по прилагане на мерки за временно физическо ограничение
7. Съвет по здравни грижи – контролен орган, който подпомага дейността на главната медицинска сестра.

Всички комисии работят по утвърдени от управителя правилници за дейността им и за своята работа издават протоколи от заседанията си.

Според потребностите на лечебното заведение и със заповед, управителят може да създава и комисии и съвети извън посочените по-горе.