Доставка на мебели, детски играчки и оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на мебели и Обособена позиция №2: Доставка на детски играчки и оборудване за нуждите на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.

 

Наименование/ Предмет : Доставка на мебели, детски играчки и оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на мебели и Обособена позиция №2: Доставка на детски играчки и оборудване за нуждите на  Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9050272
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 10.02.2016г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 19.02.2016г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща:                     cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: ПУБЛИЧНА ПОКАНА.html
Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път: Изтеглете съобщението.pdf БТА;
Вестници: 24 ЧАСА, Труд, Капитал;Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.