BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за психично здраве Проф. Н. Шипковенски ЕООД - София, ул.Екзарх Йосиф № 59, За: Катя Николова Николова, Република България 1377, София, Тел.: 02 9399020, E-mail: cpz_ns@abv.bg, Факс: 02 9818166

Място/места за контакт: Център за психично здраве Проф. Н. Шипковенски ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htpp://cpz-ns.com/.

Адрес на профила на купувача: htpp://cpz-ns.com/профил-на-купувач/отворени-обществени-поръчки.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на мебели, детски играчки и оборудване за нуждите на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г. Поръчката е разделена на две обособени позиции. Обособена позиция No1: Доставка на мебели. Обособена позиция No2: Доставка на детски играчки и оборудване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39100000, 37520000

Описание:

Мебелировка
Играчки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По Обособена позиция No1: Доставка на мебели: 1. Подматрачна рамка/метално легло/ - 35 бр.; 2. Матрак (с кожен калъф) – 45 бр.; 3. Прикреватно шкафче - 35 бр.; 4. Гардероб с две крила и заключващо у-во – 5 бр.; 5. Гардероб с три крила – 6 бр.; 6. Маса за хранене – 10 бр.;7. Стол за хранене – 25 бр.; 8. Стол посетителски – 14 бр.; 9. Стол работен (ергономичен) – 5 бр. 10. Стелажи – 3 бр.; 11. Шкаф за вещи на пациентите – 1 бр. ; 12. Шкаф за документация – 2 бр. 13. Детска маса – дървена 1 бр.; 14. Детски столчета за терапевтична дейност – 2 бр. ; 15. Флипчарт стойка – 1 бр. Прогнозната стойност за Обособена позиция No1 е 26986.52 лева без включен ДДС. По Обособена позиция No2: Доставка на детски играчки и оборудване: 1. Статив за рисуване – 4 бр.; 2. Детски модули за игра Куб – 3 бр. ; 3. Детски модули за игра Цилиндър 3 бр. ; 4. Детски модули за игра Триъгълник – 3 бр. ; 5. Дюшек/тепих за игра – 3 бр. ; 6. Кутия за материали и играчки – 6 бр. ; 7. Детски картини и декорации за стена – 4 бр. ; 8. Реквизит за игрите – 1 бр. със съдържание, описано подробно в Техническата спецификация. Прогнозната стойност за Обособена позиция No2 е 1656.67 лева без включен ДДС. Пределните цени на всеки от артикулите са посочени в Приложение No1: Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28643 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град София, ул. "Екзарх Йосиф" No59, Център за психично здраве "Проф. Н. Шипковенски"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания: 1. Всяка оферта трябва да включва предложение за артикулите от всеки ред на Техническите спецификации на съответната обособена позиция/позиции за които участникът подава оферта. 2. Единичните цени на отделните артикули по редовете на Техническата спецификация не трябва да превишават посочените в Техническата спецификация пределни единични цени. 3. Всеки един от артикулите трябва да отговаря на специфичните изисквания, посочени в Техническата спецификация. 4. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти; 5. Условия на плащане: до 30 дни от приемане на изпълнението с приемно - предавателен протокол Оферта, в която са оферирани артикули, които не отговарят на поставените в Техническите спецификации изисквания, няма да бъде допусната до оценяване и класиране. Специфични изисквания по обособени позиции: За Обособена позиция No1: На основание чл.16г ал.3 от ЗОП, за Обособена позиция No1 – Доставка на мебели, поръчката е запазена за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. При разглеждане на офертите се спазват правилата на чл.16г ал.9 от ЗОП. 1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 3 (три) доставки със сходен предмет за последните 3 (три) години. 2. Участникът трябва да представи сертификати за качество на материалите, от които ще се изработват/са изработени мебелите. Срок за изпълнение: съгласно офертата на изпълнителя, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договор. За Обособена позиция No2: Участникът трябва да представи сертификати за безопасност на предлаганите от него артикули - детски играчки съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките. Срок на изпълнение: до 15 дни от сключване на договор. Преди сключване на договора избраният за изпълнител участник по съответната обособена позиция трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката съгласно условията на проекта на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За Обособена позиция No1 критерият за оценка е икономически най-изгодна офeрта, определена по следния начин: І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ Показателите за оценка на всяка оферта са: 1. Показател „Цена” (Пц) - максимален брой точки: 50 т.; 2. Показател „Срок на изпълнение” (Пси) - максимален брой точки - 30 т. 3. Показател „Гаранционен срок” П(гс) – максимален брой точки – 20 т. Методиката за оценяване и класиране на офертите е подробно описана в Приложение No2 към настоящата публична покана - Методика за комплексна оценка на офертите. ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КО = Пц + Пси + Пгс, където: Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена”; Пси е оценката на офертата по Показателя „Срок за изпълнение” Пгс е оценката на офертата по Показателя „Гаранционен срок” III. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ Когато предложената от участник обща цена за изпълнение на поръчката, съответно предложеният от участник срок за изпълнение или гаранционен срок е с повече от 20 на сто по-благоприятна/о от средната стойност на предложените от останалите участници общи цени за изпълнение на поръчката, съответно на предложените от останалите участници срокове за изпълнение, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП, като изисква представяне на писмена обосновка в срок от 3 работни дни от получаване на искането. Комисията приема представената писмена обосновка при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл.70 ал.2 от ЗОП: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена за мебел, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия вид мебел, комисията може да изиска от този участник представяне на писмена обосновка за начина на образуване на единичната цена в срок от 3 дни от получаване на искането. Комисията приема представената писмена обосновка при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл.70 ал.2 от ЗОП. Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката. При условие, че и общите цени за изпълнение на поръчката са еднакви, се сравняват оценките по показателя „Срок за изпълнение“. В случай че оценките по показателя „Срок за изпълнение“ са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Критерият за оценка по Обособена позиция No2 е най-ниска предложена цена. При разглеждането на ценовите предложения Комисията ще прилага чл.70 от ЗОП, аналогично за описаното по-горе относно Обособена позиция No1.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя. Източник на финансиране: Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014, по мярка 1: „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“, в рамките на финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014” . Място за получаване на офертите: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 59. Офертата се подава в деловодството на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД от участника или упълномощения от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №59 до изтичане на посочения в поканата срок. Участниците следва да представят следните документи, в случай, че подават оферта за една или две обособени позиции: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Информация за участника, включваща: 2.1. Представяне на участника (по образец); 2.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 2.3. Декларация дали участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава-членка на ЕС (само за Обособена позиция No1) 3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по образец) 5. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители (по образец); 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец); 7. Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга (по образец) – за Обособена позиция No1; 8. Валидни сертификати за качество на материалите, от които се изработват мебелите – оригинал или заверени от участника копия – за Обособена позиция No1; 9.Валидни сертификати за безопасност на предлаганите от него артикули - детски играчки съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките оригинал или заверени от участника копия – за Обособена позиция No2; 10. Каталози, брошури и/или снимки на предлаганите артикули, от които да е видно съответствието с изискванията на Възложителя съгласно Техническата спецификация за съответната обособена позиция; 11. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 12. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, в случай че офертата не е подписана от законен представител на участника; 13. Техническо предложение (по образец) - за съответната обособена позиция / позиции, за които участникът подава оферта; 14. Ценово предложение заедно с приложение остойностена техническа спецификация (по образец) - за съответната обособена позиция / позиции, за които участникът подава оферта. Ценовото предложение се представя и на електронен носител във формат Microsoft Excel; Отварянето на офертите ще се проведе на 22.02.2016 г. от 15:00 часа, в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №59, ет. 3, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/02/2016