Структура

СТРУКТУРА
ЦПЗ проф. „Н.Шипковенски” има следната структура:

 I. Консултативно–диагностично звено (КДЗ)
1. Приемно–консултативни кабинети
2. Психиатрични кабинети
3. Специализирани кабинети:
– съдебно-психиатричен кабинет;
– наркологичен кабинет;
– геронтологичен кабинет;
– детско – юношески психиатричен кабинет.
4. ЕЕГ кабинет
5. Mанипулационна
6. Регистратура

II. Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ (ЗСМПП)
1.Спешни кабинети с легла за диагностично уточняване
– стая за мерки за временно физическо ограничаване;
– стая за наблюдение до 24 часа;
– специализиран транспорт.
2. Отделение с висока степен на сигурност – 25 легла

IІІ. Отделение за активно лечение на психични разстройства (ОАЛПР) – 20 легла

IV. Звено за дневни грижи и психосоциална рехабилитация за възрастни и деца (ЗДГПРВД)
1. Отделение Дневен стационар за възрастни (ОДС) – 30 легла (места)
2. Отделение Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве ОДСДЮПЗ– 20 места (легла)

V. Клинична лаборатория
VI. Болнична аптека
VII.  Административно – стопанско звено (АСЗ)
1. Административно–стопански сектор:
– Административен сектор;
– Стопански сектор;
– Счетоводство;
– Информационен сектор.
2. Mедицински удостоверения