Структура

СТРУКТУРА
ЦПЗ проф. „Н.Шипковенски” има следната структура:

 I. Приемно-диагностично звено – (наричано за краткост „ПДЗ”), което включва:
1. Приемно–диагностичен кабинет
2. Психиатрични кабинети
3. Съдебно-психиатричен кабинет
4. Детско-юношески кабинет
5. Mанипулационна
6. Медицинска регистратура

II. Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ (наричано за краткост „ЗСМПП)
1.Спешен кабинет
2. Стая за мерки за временно физическо ограничаване
3. Стая за наблюдение до 24 часа
4. Специализиран транспорт.

IІІ. Отделение с легла:

1.Отделение за активно лечение на лица с тежки психично разстройства с висока степен на сигурност – с III-то ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Психиатрия” (Наредба №24 от 07.07.2014г. на МЗ)(наричано за краткост „ОВСС”) – 25 легла

2. Отделение за активно лечение на психични разстройства - с III-то ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Психиатрия” (Наредба №24 от 07.07.2014г. на МЗ)(наричано за краткост „ОАЛПР”) – 20 легла

 

IV. Звено психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия (наричано за краткост „ЗПРРТТ”) – 30 места

V. Отделение Дневен стационар (наричано за краткост „ОДС) – 50 места

VI. Отделение Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве”(наричано за краткост „ ОДСДЮПЗ”) – 20 места

VII. Съдебно-психиатрично звено наричано за краткост “СПО”) - без легла

VIII. Болнична аптека

IX.  Административно – стопанско звено (наричано за краткост “АСЗ”), което включва:
1. Административен сектор
2. Стопански сектор
3. Сектор счетоводство
4. Информационен сектор
5.Сектор медицински удостоверения