03 „Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД съгласно условията на Техническата спецификация