ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО

I. Приемно–диагностично звено (ПДЗ)

Дейностите на ПДЗ се осъществяват от  мултидисциплинарен екип/психиатри,  психолог, медицински сестри, специалист социални дейности/ по терапевтични програми, в съответствие с медицинския стандарт по психиатрия и стандартите на добрата медицинска   практика, спазване на правата на пациентите според нормативните актове и официално признатите международни конвенции.

Екипните обсъждания са форма за координиране и поддържане качеството на работа. Провеждат се ежеседмично с основни цели: формулировка на случаи, планиране на терапевтични стратегии и социални интервенции,  оценка на ефективността и необходимост от корекция на терапевтичните и социалните  цели. Екипът се координира от началника на отделението и се супервизира  от управителя на ЦПЗ.

 

1. Приемно–диагностични кабинети

2. Психиатрични кабинети

3. Съдебно-психиатричен кабинет;

4. Детско – юношески психиатричен кабинет.

5. Манипулационна 

6. Регистратура 

Дейностите са обособени в три основни направления:

  • диагностика и амбулаторно лечение на лица с психични разстройства
  • периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства
  • психиатрична и психологична експертна дейност/трудова експертиза за временна и трайна неработоспособност, за трудоустрояване; съдебна експертиза за задължително и принудително лечение, за предварителното и съдебно производство, за други здравни и граждански потребности/

 

Екип и контакти:
Началник отделение: Д-р Елена Мутафчийска, психиатър,к-т 4

Лекари:
Д-р Методи Станчев, съдебно психиатричен кабинет, к-т 8 
Д-р Светлинка Колева, психиатър,к-т 5 
Д-р Елка Стойчева, психиатър, к-т 6 
Д-р Калина Георгиева, психиатър, к-т 3 
Д-р Руслан Желев,лекар,лекар специализант, к-т 5
Димитър Ганчев,клиничен психолог, к-т 7 
Екатерина Благоева, старша медицинска сестра

Манипулационна – медицински сестри, тел. 02 939 90 16

Регистратура: Прегледите се извършват след предварително записване на час на  тел. 02 939 90 38 , моб.тел. 0879220555 или на място всеки работен ден от 07:30 ч до 19:30 ч 

В отделението се работи по следните терапевтични програми:

– Програма за лечение на депресивни разстройства;

– Програма за лечение на манийни разстройства;

– Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофренни разстройства;

– Програма за лечение на налудни и шизотипни разстройства;

– Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция;

– Програма за противорецидивно лечение при шизофрения;

– Програма за лечение с антидепресивни медикаментозни средства;

– Програма за лечение с антипсихотици;

– Програма за емоционално стабилизиране при афективни разстройства;

– Програма за работа със семействата на пациенти с шизофренни разстройства;

– Програма за лечение на пациенти с тревожни разстройства.

 

В ПДЗ стриктно се спазват изискванията на добрата клинична практика и медицински стандарт „Психиатрия”

ЗВЕНО ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОВА ТЕРАПИЯ

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия /ЗПРРТТ/ е част от лечебното заведение и извършва дейност по консултиране, информиране, подкрепа и съветване за рехабилитация и ресоциализация на лица с психични разстройства.

Дейността на ЗПРРТТ се основава на принципите на доброволна заявка, планирана дейност и терапевтичен договор с пациента и се осъществява от персонала в мултидисциплинарен екип по психосоциални програми, съобразени с медицинския стандарт по психиатрия.

Капацитетът на ЗПРРТТ е 30 места за пациенти на амбулаторно проследяване. Териториално е разположено на пети етаж в сградата и отговаря на изискванията на действащите в страната норми, обслужва пълнолетни лица, живеещи и пребиваващи на територията на Столична Община. Приемането на пациентите става след тяхна заявка, екипна оценка и изготвяне на индивидуален план. Посещенията са два или три пъти седмично в работни дни. Работи се по различни програми  – индивидуални и групови, краткосрочни и дългосрочни, насочени към повишаване на възможностите за социално включване. Екипът се състои от психолози, социални работници, медицинска сестра и психиатър.