ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ДО ЦПЗ „ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ“ ЕООД

Настоящата информация се предоставя във връзка със задължението на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“ ЕООД за изпълнение на чл.12, ал.4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

 

  • Кой има право да подава сигнали?

• настоящ или бивш работник, служител;

• лице, полагащо труд без трудово правоотношение и/или упражняващо свободна професия и/или занаятчийска дейност;

• стажант;

• подизпълнител или доставчик;

• кандидат за работа;

• всеки, който е научил за нарушение в работен контекст.

  Важно!   Не се разглеждат анонимно подадени сигнали.

 

  • За какви нарушения могат да се подават сигнали?

Сигналите, трябва да се отнасят за нарушения на българското и европейското  законодателство в областите на:

• Общественото здраве;

• Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни; 

• Сигурността на мрежите и информационните системи;

• Извършено престъпление от общ характер;

• Трудовото законодателство.

Важно! Не се разглеждат сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, както и за нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл.27 от Закона за здравето.

 

  • Как да подадете сигнал до ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“ ЕООД?

• Като попълните формуляр по образец.docx и го подадете до служителя, отговарящ за приемането, ригистрирането и  разглеждането на сигналите;

• Като попълните формуляр по образец.docx и го изпратите до следния имейл: signal_cpz@abv.bg

• Устно на телефон 0878553209  или чрез лична среща със служителя, отговарящ за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнала, като сигнала се документира чрез попълване на формуляр по образец.

Към сигнала е добре да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, като писмени доказателства и лица, потвърждаващи съобщените данни.

 

  • Какво следва след подаване на сигнала?

• Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали ще потвърди получаването му в 7-дневен срок и ще го регистрира с уникален идентификационен номер. Ако сигналът не отговаря на изискванията ще ви уведоми да отстраните допуснатите нередности в 7-дневен срок;

• Ще бъде направена проверка по сигнала;

• Ще поддържаме връзка с вас и при необходимост ще изискваме допълнителни сведения от вас и от трети лица;

• Ще Ви предоставим обратна информация за предприетите действия в срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

Важно! Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, се връщат с указания към подателя за поправка на твърдения и за отговорността, която той носи за набеждаване.

 

  • Каква защита имат лицата, подаващи сигнали?

• Гарантира се, че самоличността на лицата и всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и ще се предприемат нужните мерки за ограничение на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

• Забранява се предприемането на всяка форма на ответни действия срещу защитените лица, в това число: 

- временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението;

- понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

- изменение на мястото или характера на работа;

- намаляване на възнаграждението;

- отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на квалификацията;

- отрицателна оценка на работата;

- прилагане на имуществена и дисциплинарна отговорност; 

- физическа и словесна принуда, заплаха, враждебност, накърняване на достойнството, дискриминация;

- вреди, включително репутацията на лицето и др.

 

  • Условия за предоставяне на защита 

• Лицето, подаващо сигнал е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата на закона;

• Сигналът за нарушение е подаден при условията и реда на закона.

Важно! В случай на нарушение на забраната за ответни действия сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. 

Лицата, посочени в сигнала като нарушители, също имат право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.

 

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля да се свържете с лицето, отговарящо за приемане и разглеждане на сигналите за нарушения на посочените координати.

 

 

 

 

Ръководството  на ЦПЗ“Проф. Н.Шипковенски“ЕООД