ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВ. ЗДРАВЕ

gerb-logo

ПРОГРАМА BG 07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Уважаеми приятели,

С радост Ви съобщаваме, че на 14. 09. 2015г. Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” подписа договор с Министерство на здравеопазването за  безвъзмездна финансова помощ по Програма BG 07 «Инициативи за обществено здраве». Тя се финансира от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическа пространство. Програмата BG 07 «Инициативи за обществено здраве» се изпълнява от Министерставто на здравеопазването.

Темата на разработения от нас проект е „Психично здраве за социално включване”

Всеки, който се е сблъсквал с психичната болест, има дете или възрастен в семейството с психично разстройство, знае какъв проблем е преодоляването на стигмата и пълноценното включване в социалния живот и в общността. Затова основната цел на нашия проект е:Създаване, апробиране и приложение на Инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания и Методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности.

Това ще се постигне чрез: Създаване на иновативен модел за психосоциална оценка и възможности за социално включване; разработване на нова методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности; надграждане на компетенциите на медицински специалисти, работещи в лечебни заведения, на родители на деца със специални потребности чрез специализирани обучения; подобряване на условията за лечение чрез ремонтни дейности в ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД.

.

sgrada

Инструментариумът, който ще се създаде по проекта, ще измерва индивидуалните възможности за социално включване на всеки пациент и ще дава препоръки за конкретни дейности. По този начин инструментариумът ще кореспондира с идеята, заложена в промените на законодателството за експертиза на работоспособността където ще се търси не само медицинска, а и комплексна оценка на запазената работоспособност по посока индивидуално включване в конкретни дейности, съизмеримо с последствията от болестта.

 

При децата със специални нужди често е налице необходимост от развиване и подобряване на умения за общуване, развитие на по-ефективни и адаптивни стратегии за справяне в проблемни ситуации, подобряване на уменията за самоконтрол и повишаване на емоционалната компетентност, себепознание и личностово развитие. Това дава възможност за превенция на евентуално социално изключване и отпадане от училище. Чрез изпълнение на настоящия проект ще се спомогне за преодоляване на недостатъчната психологична и социална подкрепа, липса на ефективни и гъвкави механизми за работа с деца със специални потребности. Ще се постигне повишено ниво на социални умения при деца и юноши със специални потребности и повишен капацитет на родителите за отглеждане, възпитание и общуване с детето.

 

ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски разполага с добра база, с опитни и квалифицирани психиатри, психолози и социални работници. Центърът работи и в сътрудничество с дирекциите за социално подпомагане, отделите за закрила на детето, неправителствените организации, училища, социални работници, образователни центрове и те ще бъдат привлечени за:

  • координационни срещи за информиране относно резултатите от прилагане на инструментариума за индивидуалната оценка и произтичащите възможности за социално включване;
  • обединяване на работата по посока локализация на съществуващите възможности за социална интеграция, запазване и разширяване на тези възможности и намиране на конкретното им приложение;
  • насочване на деца и юноши със специални нужди

Предвиждаме да включим 500 психично болни, поне 12 семейства, които имат близък с психично заболяване, 24 деца със специални потребности, 48 родители на деца с психични разстройства.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 219 268.10 евро. Срокът за приключване на проекта е 30 април 2016г.

Целите на проекта са в съответствие и с принципите в Националната здравна стратегия 2014-2020 за:

– Участие в процеса на възстановяване на загубени социални умения.

– Подобряване организацията в извънболничната и болничната психиатрична помощ, насочена към осигуряване на персонално наблюдение и проследяване на пациента в хода на неговото боледуване и възстановяване през различните етапи на ползване на психично-здравни услуги.

 

Уважаеми колеги, приятели,

 

Работата по проекта вече започна. Ще Ви запознаваме с хода на реализиране на дейностите в него, с постигнатото, с отзивите на участниците. Очакваме и обратна връзка, която ще ни бъде много полезна.