Прочети още

Във връзка със законовите промени през 2010г., с Решение № 513/23.09.2010 г. на СОС общинските диспансери са преобразувани съгласно изискванията на ЗЛЗ. С Удостоверение № 20101021090229/21.10.2010г. на Агенцията по вписванията „ОДПЗС – София град” ЕООД е пререгистриран в Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД с принципал Столична община.

Това е историята по документи – Решения на СОС, Разрешителни за дейност на МЗ, Удостоверения на Агенцията по вписвания. Но истинската история се пише от хората, работещи в лечебното заведение.

Звеното за спешна и неотложна психиатрична помощ е обособено в самостоятелно Консултативно неотложно отделение (КНО) с началник д-р Тенко Тенев. Мобилни екипи, състоящи се от шофьор и фелдшер, или шофьор и лекар посещават болния в спешно състояние в дома и осъществяват терапевтични интервенции на място. През 2003 г. ръководството на КНО се поема от д-р Гълъбина Тарашоева и в него се разработва и прилага Програма за кризисни интервенции при лица с психични разстройства – “МОБИЛНА ПСИХИАТРИЯ” в изпълнението на Задача № 15 от “Национален план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на Република България за периода 2006 – 2012г.(Приета с протокол-решение № 53 от заседанието на Министерски съвет от 28.12.2006 г.)

През 2005г. към КНО е открит Стационар за краткосрочна хоспитализация и интензивни грижи с 10 легла. През 2007 г. КНО е трансформирано в Спешно отделение без легла (СПО), а Стационарът за краткосрочна хоспитализация и интензивни грижи се трансформира в Отделение с висока степен на сигурност. Двете отделения работят в единство с началник д-р Гълъбина Тарашоева. През 2010 г. Спешното отделение е дефинирано като Спешен кабинет и позициониран в Консултативно Диагностично отделение, а ОВСС остава под ръководството на д-р Тарашоева до ноември 2011 г., когато се поема от д-р Ана Попова.

Диагностичното отделение се ръководи от д-р Веселин Секулов. Дейността на районните психиатри е организирана в програми от грижи, съответстващи на Стандарта по психиатрия. Към това отделение до 2004г. функционира Домашен стационар с 10 места. От 2010 г. Началник на Консултативно Диагностично отделение е д-р Диана Шкодрова.

Първоначално в новата сграда Граничното отделение с началник Д-р Веселина Славчева е с 10 легла и 20 места за Дневен стационар. От 2010 г. отделението е разделено на две структури Денонощно отделение с началник д-р Веселина Славчева и Дневен стационар, с началник д-р Лора Цонева, който се разполага на шестия етаж.

Дълги години към ЦПЗ „проф. „Н. Шипковенски” функционира Клуб „Седми етаж”. С Решение № 606 на СОС от 20.07.2006г. на седмия етаж в сградата се създава „Дневен център за хора с психични разстройства” и по-късно площта му е отписана от активите на ЦПЗ.

От 23.10.2011 година управител на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски е д-р Гълъбина Тарашоева, съгласно договор за възлагане на управлението на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД с възложител Столична община.

През май 2012 г. и през ноември 2013г. леглата бяха увеличени както следва:

в Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС) – леглата от 15 стават 25, в Денонощно отделение, преименувано в Отделение за активно лечение на лица с психични разстройства – от 10 стават 20 и в Дневен стационар от 20 местата стават 25. Така от месец ноември 2013г. до 01.12.2014г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” разполага със 70 места за хоспитализация на психично болни пациенти.

От 01.12.2014г. започва работа нова структура: Отделение за детско-юношеско психично здраве /ОДЮПЗ/ с началник д-р Мая Костадинова, в което са разкрити 10 места. В него мултидисциплинарен екип от детски психиатър, детски психолог, логопед, социален работник и възпитател осъществява прецизна комплексна оценка в съответствие с изискванията на Стандарт „Психиатрия”. През 2015 г. леглата в ОДЮПЗ се увеличават с по пет от 01.04.2015г. и от 01.06.2015г.

От 01.06.2015г. с пет повече стават и леглата в Дневен стационар и към настоящия момент ЦПЗ разполага с 95 места за хоспитализация.

От 01.04.2015г. като самостоятелна структура са обособява Спешно диагностично звено, първоначално с началник д-р Емилия Велева, а понастоящем – д-р Станислав Стоилов.

От 2012г. до септември 2015г. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” е партньор в три Европейски проекта:

HORGANIC, финансиран с подкрепата на Програма “Учене през целия живот”, под-програма “Grundtvig”, от Европейската комисия,
TranSpase, , финансиран от програма DAPHNE на дирекцията по Правосъдие на Европейската общност и
Peer2Peer, финансиран с подкрепата на Програма “Учене през целия живот”, под-програма “Leonardo da Vinci” от Европейската комисия,

През 2015г. ЦПЗ “проф. Н. Шипковенски” ЕООД, кандидатства по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. и с проект „Психично здраве за социално включване” спечели и на 14. 09. 2015г. подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 219268.10 евро. Повече за неговото реализиране може да прочетете на сайта:cpzns.com/programaBG07

Стратегическа цел на ЦПЗ “проф. Н. Шипковенски” ЕООД е:

Устойчиво развитие като лечебно заведение, предоставящо на гражданите на столицата достъпно, комплексно, качествено, ефективно и ефикасно психиатрично обслужване в общността.

Това е особено важно във време като днешното, не само у нас, но и в световен мащаб – време на урбанизация, стагнация, глобализация, изолация, кризи, конфликти, войни и бедствия, разпад на общества, общности и ценности. Тези фактори значително редуцират нивото на сигурност, защитеност и предсказуемост, преживявани от индивидите, независимо от степента на съзнаването им.

А именно чувствата за свързаност и принадлежност, сигурност и предсказуемост, полезност и удовлетвореност, благополучие и благоденствие са базисно необходими за развитие и поддържане напсихичното здраве на индивидите и на обществата.

От 06.04.2016 година  и към момента управител на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски е д-р Ана Попова-Върбанова, съгласно договор за възлагане на управлението на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД с възложител Столична община.