Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Наименование/ Предмет : Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9037526
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 17.12.2014г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 06.01.2015г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037526

Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:

Изтеглете съобщението.jpg

Българска Телеграфна АгенцияВестници: 24 ЧАСА, “СЕГА” АД, Труд, Капитал; Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
Докумети от заседанието на комисията:

 

Дата на публикацията: 12.01.2015г.

 ТУК.pdf можете да изтеглите документацията
Договори: Дата на публикацията: 30.01.2015г.  Договор.pdf

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ

 Февруари, Дата и час на качване: 17.02.2015г., 10:14ч..pdf

Март, Дата и час на качване: 20.04.2015г., 13.27ч..pdf

Април – Дата и час на качване: 18.05.15г., 14.25ч..pdf

Май – Дата и час на качване: 19.06.15г.,13.27ч..pdf

Юни – Дата и час на качване: 14.07.15г.,12.52ч..pdf

Юли – Дата и час на качване: 14.08.15г.,15.09ч..pdf

Август – Дата и час на качване: 18.09.15г.,13.28ч..pdf

Септември – Дата и час на качване: 19.10.15г.,10.31ч..pdf

Октомври – Дата и час на качване: 19.11.15г.,17.27ч..pdf

Ноември – Дата и час на качване: 16.12.15г.,13:57ч..pdf

Декември – Дата и час на качване: 20.01.16г.,17.10ч..pdf

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

 

 Информация за приключване/прекратяване на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9037526.pdf Дата и час на публикацията: 11.02.2016г. в 16.09 часа от Админ Информация за освобождаване/усвояване/задържане на гаранциите за изпълнение на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9037526.pdf  Дата и час на публикацията: 11.02.2016г. в 16.09 часа от Админ