Доставка на техника по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на компютърна конфигурация и периферни устройства и Обособена позиция №2: Доставка на телевизор, фотоапарат и стереоуредба с тонколони за нуждите на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.

 

Наименование/ Предмет : Доставка на техника по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на компютърна конфигурация и периферни устройства и Обособена позиция №2: Доставка на телевизор, фотоапарат и стереоуредба с тонколони за нуждите на  Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9050384
Документи Можете да изтеглите документите за участие от ТУК
Публикувана на: 15.02.2016г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 24.02.2016г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050384
Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:                         Изтеглете съобщението.pdf

БТА;

Вестници: 24 ЧАСА, Труд, Капитал;

Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД;

Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.