Харта за правата на пациента

Х А Р Т А

ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Центърът за психично здраве осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане на правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент потърсил медицинска помощ има право:

 • Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст, етнос, религия, култура, убеждения
 • Да бъде гарантирано спазването на човешките му права
 • Да знае името на лекаря, медицинската сестра и екипа, които го лекуват и се грижат за него
 • Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и смисъла на необходимите изследвания и лечение
 • Да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение
 • Да има право на мнение и избор на лечение
 • Да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдените в медицината методи и средства
 • Да бъде гарантирана конфиденциалността на личните му данни и здравословното му състояние
 • Да може да се съветва с други лица, ако ръководството на ЦПЗ му предложи включване в изпитване на нови методи и лекарства, и да откаже такова включване
 • Да се възползва от подкрепата на семейството и близките си по време на лечението
 • Да бъде запознат с правилника на отделението и задълженията му като пациент
 • Да бъде запознат с разходите по лечението му
 • Да получава добро медицинско обслужване, дори когато е в състояние близко до смъртта
 • Да има възможност да подава сигнали и оплаквания пред ръководството и други институции, когато правата му са нарушени
 • Да бъде своевременно уведомен и правилно информиран при необходимост от превеждането му в друго лечебно заведение