Полезно

Харта за правата на пациента

Х А Р Т А ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА Центърът за психично здраве осъществява своите диагностични, лечебни, рехабилитационни и учебни функции при преимуществено зачитане на правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство. Всеки пациент потърсил медицинска помощ има право: Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия […]

Етичен кодекс

Комисията по етика като регулативен орган по етичните аспекти на отношенията лекар-пациент и колегиалните взаимоотношения в ЦПЗ “Проф. Н.Шипковенски” ЕООД, следва да: 1.Извършва проверки по жалби на пациенти и персонал, които са отнесени по нейната компетентност; 2. Произнася се по нерешен от ръководството спор от етично естество; 3. Контролира спазването на Етичния кодекс на лекаря; […]