ПОЛЕЗНО И МНОГО ИНТЕРЕСНО

Така най-кратко може да се изрази мнението на участниците в обученията, проведени в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски”, по проект „Психично здраве за социално включвани.

Здравейте, приятели,
Обещахме да Ви информираме за напредъка в реализирането на проект „Психично здраве за социално включване” по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве”, съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-130 от 14 септември 2015 г., и го правим.
По-голямата част от предвидени дейности вече приключват. Изработен е Инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания и до края на май той е апробиран на 585 пациенти с цел неговото усъвършенстване. Въз основа на получените резултати са направени 5 корекции на въпросниците за възрастни и 1 корекция на въпросниците за деца. Разработени са окончателно 8 броя теми за индивидуално обучение на пациенти и са приложени в хода на 110 сесии с пациенти, както и 8 теми за работа със семейства, които са приложени в 27 сесии с близки.
Напълно готова е Методологията за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности. Тя бе приложена на 4 групи. С цел подобряване на уменията за комуникация и интеграция  на децата бяха проведени 4 посещения на конна база. Дейността редовно бе супервизирана и резултатите бяха анализирани и дискутирани, след което се направиха допълнения и корекции. И родителите и децата дадоха много позитивна обратна връзка за участието си и искаха групите да продължат да работят.
През април стартира и вече приключва дейността по обучение на медицински специалисти и персонал за работа с хора с психични разстройства с оглед предотвратяване на социално изключване. На 26.04. и на 27.04.16г. при много голям интерес, присъстваха 88 души, се проведе обучение на тема: „Деца със специални потребности в ранна и предучилищна възраст. Дейности по социално включване” и „Деца със специални потребности в училищна възраст. Дейности по социално включване”. Участниците бяха запознати с разработения Инструментариум в частта му за юноши и с Методологията за развитие на социални умения.
През май се проведоха още 2 обучения с 20 медицински специалисти и персонал на тема: „Работа с хора с психично разстройство с оглед предотвратяване на социално изключване” с 3 модула, включващи разработените Инструментариум и Методология. Общо до края на май бяха проведени 4 обучения със 108 медицински специалисти и персонал.

На 08.06.16г. и на 15.06.16г. се проведоха поредните 2 обучения, на които присъстващите участваха и в практическо попълване на Картите за самооценка на възможностите за социално включване и отчитане на резултата. До края на юни ще приключи изпълнението на дейността с общо – 7 обучения със 192 участници. Преминалите обучение получиха сертификати, както и помощни материали към Инструментариума и Методологията. Обученията се проведоха в ремонтираната и обзаведена зала на третия етаж на ЦПЗ „Проф. Шипковенски”, което също е финансирано по програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве”.
Двете разработки: „Методология за подобряване на социалните умения при деца със специални потребности“ и „Инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания”, ще бъдат публикувани на сайта на проекта, а поради големия интерес на медицинските специалисти, ще направим опит те да бъдат издадени и в самостоятелни книжки.